سال 1376 بود که با هدف احیای سنت مقدس قرض الحسنه و کمک به اقشار ضعیف جامعه صندوقی بنا نهاده شد، خیلی زود مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت و گسترشی ملی یافت تا اینکه در بیست و ششم مرداد سال 91 بعد از دو دهه فعالیت با کسب مجوز از بانک مرکزی بعنوان اولین و تنها بانک خصوصی با تخصص قرض الحسنه در نظام بانکی کشور معرفی شد تا ضمن ارائه کلیه خدمات بانکی از قبیل صدور آنی کارتهای عضو شتاب، جابه جایی وجه از طریق ساتنا و پایا، اینترنت بانک، تلفن بانک، موبایل بانک و… به ترویج و اشاعه فرهنگ قرض الحسنه نیز بپردازد و و الحق و النصاف به خوبی از عهده این مهم برآمد و در بین مردم و جامعه این سنت نیکو را نهادینه کرد.

آری صحبت از بانک قرض الحسنه رسالت است که هم اکنون با 287 شعبه در کشور قریب به سه و نیم میلیون مشتری را پذیرفته است.

به گزارش خط اول این روزها شـاید بتـوان بانکـداری اجتماعـی را حلقـه مفقوده بـازار کسـب و کار در ایـران دانسـت، بـازاری کـه نه به راحتـی سـرمایه ای بـه آن وارد و نـه بـه آسـانی از آن خـارج می شـود. به عبارتـی نبود سـرمایه کافی یکـی از مشکلات اساسـی فعالان اقتصـادی چه به صـورت کلان و چـه در نـوع خـرد آن اسـت. یکـی از روشهـای کمـک بـه کسـب و کارهـای کلان اسـتفاده از تـوان مالـی صندوقهـای اعتبـاری ملـی و یـا کمکهـای دولتـی اسـت اما؛ در کسـب و کارهـای خـرد وضعیـت کمـی فـرق می کنـد زیرا فعـال اقتصـادی تنهـا نیاز بـه مبلغی محـدود برای آغـاز، توسـعه و بـه سـود رسـاندن کار خـود دارد و ایـن همـان وظیفـه ای اسـت کـه سـنت نیکـوی قرض الحسـنه میتوانـد بـه خوبـی از عهـده آن برآیـد.

بانـک قرض الحسـنه رسـالت بعنـوان یکـی از تنهاتریـن حامیـان حقیقـی کسـب و کارهـای خـرد در سـالهای گذشـته توانسـته اسـت قدمهـای مثبتـی بـردارد و بـی شـک ادامـه ایـن رونـد میتوانـد بـه شـکل گیری کسـب وکارهـای خانگـی و کوچـک  کمـک شـایانی کنـد.

از نـگاه مدیـر بانـک قرض الحسـنه رسـالت استان گیلان ایـن بانـک بر اساس چهار مولفه ترویج فرهنگ قرض الحسنه، اجتماعی بودن، حمایت از کسب و کارهای خرد و مدرن بودن پی ریزی شده است و تلاش می کند به فعالیت هایی کمک کند که موجب بهبود شرایط کلی در جامعه می شود و هرگز به دنبال ایجاد انتفاع برای عده معدودی از افراد جامعه نیست بلکه بر مبنای رعایت اصول اخلاقی حرکت می کند.

وی تعداد شعب این بانک در گیلان را هفت شعبه اعلام کرد، اما باتوجه به گسترگی شهرها در استان و وجود حداقل 16 شهرستان پیش بینی می شود فعالیت جغرافیایی بانک گسترش یابد اما احمدی با اشـاره به محدودیت ساز و کار شـعبه ای در ارائـه خدمات و محدودیـت جغرافیایی فعالیـت شـعب تاکید کـرد: در حال حاضر پس از افتتاح شعبه مرکزی رشت، دو شعبه نامجو و بلوار شهید انصاری نیز در مرکز استان راه اندازی شد. سپس چهار شعبه دیگر در تالش، لاهیجان، بندر انزلی و صومعه سرا افتتاح و هم اکنون در حال ارائه خدمات هستند و در مجموع هم ۵۰ نفر نیروی انسانی در مدیریت و شعب استان در حال خدمت رسانی به مردم عزیزهستند با این حال بانکـداری اجتماعـی و ارائـه خدمـات بانکی و به دنبال آن پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تنها با دو درصد کارمزد سالیانه به گروه های مختلف (سازمانی، اجتماعی و ویژه) بهترین روش نسـبت بـه افزایـش شـعب اسـت. چرا که         قرض الحسـنه یـک ماهیـت فرهنگـی و ریشـه اعتقـادی دارد و جـدای از ایـن مسـائل بانکـداری اجتماعـی یـک ظرفیـت اجتماعی در قرض الحسـنه اسـت.

مدیر بانـک قرض الحسـنه رسـالت استان گیلان افزود: خوشبختانه منابع بانک قرض الحسـنه رسالت در استان گیلان به نسبت مشابه سال گذشته ۸۱  درصد رشد داشته است. همچنین در بخش افتتاح حساب به نسبت  مدت مشابه سال گذشته 43 درصد رشد داشته ایم. حتی با همراهی مشتریان عزیز، استان گیلان تا به امروز پس از گذشت بیش از چهارسال فاقد مطالبات معوق و مشکوک الوصول است.

 

وی با تاکید مجدد بر اعطای وام قرض الحسنه با 2 درصد کارمزد سالیانه به نحوه دریافت تسهیلات نیز اشاره کرد و گفت:  برای استفاده از تسهیلات قرض الحسنه، مشتری باید در یکی از شعب بانک رسالت افتتاح حساب و فعالیت ها و نیازهای بانکی خود را از طریق آن انجام دهد، بانک هم باتوجه به اعتبار سنجی که از گردش حساب مشتری انجام می دهد در صورت تقاضای وی، وام  قرض الحسنه پرداخت می کند، مدت زمان دریافت وام بستگی به رابطه مشتری با شعبه دارد هر چه زودتر وام گیرنده مشتری بودن خود را به اثبات برساند زودتر می تواند از این تسهیلات استفاده کند. نکته مهم اینکه بانک برای پرداخت تسهیلات هیچ مبلغی را نزد خود نگه نمی دارد و تا زمان پرداخت وام، مشتری در هر زمان که خواسته باشد می تواند از حساب خود برداشت نماید. ضمن اینکه مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی که به صورت اقساط 10 تا 60 ماه است خود تابعی از گردش حساب مشتری است.

پربیننده‌ ترین ها