همینطور که قاضی داشت پرونده مطالعه می کرد ، پراید با خودش می گفت : ای کاش من را از رده خارج می کردند تا شاهد مرگ این همه انسان بیگناه درجاده ها نباشم و این همه آه ونفرین پشت سرم نباشد ، چند سال پیش پیکان بعد از 40سال که مرگ هزاران انسان را در جاده رقم زد از رده خارج شد ولی از سرنوشت من خبری نیست.

یک دفعه قاضی سر از روی پرونده برداشت و به وکیل پراید گفت: این چه می گوید ؟ وکیل گفت: این آمده خودش رامعرفی کند و بگوید من را ازخط تولید خارج کنید به اندازه کافی خون مردم به گردنم هست و دیگر نمی توانم این روند را ادامه دهم .

قاضی پوزخندی زد و گفت: باید همه طرف های دعوا حاضر شوند، کسی که ازخودش شکایت نمی کند ، دراین حال بود که پراید از کوره در رفت وخودش را مقصراصلی وطرف همه تصادفات معرفی کرد وگفت: درهرتصادفی یک طرف دعوا منم یا به خودرویی می خورم ویا خودرویی به من می زند ، درهر صورت عامل مرگبار هستم .

وکیل پراید هم صبحت های پراید را تکمیل کرد وگفت: آخه پراید بواسطه داشتن کولر وبخاری وجمع وجور بودن به پیکان عیال آوری تبدیل شده ودربیشتر خانواده های پرجمعیت وکم درآمد حضور دارد ، کم هزینه و کم مصرفه وبا وجود گران شدن هنوز به عنوان ' پرادو' دراین خانواده ها پذیرفته شده است.

بیشتر خانواده های کم درآمد و پر جمعیت خریدار آن هستند و وقتی هم مسافرت می روند بصورت دسته جمعی از پدر بزرگ ومادر بزرگ ، پدر ومادرتا بچه ها ، بصورت فشرده در آن جا خوش می کنند و زمانی هم تصادف می شود تلفات جمعیت پراید به مراتب بیشتراز سایر خودروهاست و گاهی یک نسل را نابود می کند.

دراین حین قاضی رو به وکیل کرد وگفت: تا به حال کسی از خودش شکایت نکرده ، بروید یک شاکی بیاورید که حداقل مدعی شده باشد که پراید عامل مرگ عزیزانشان شده وتا وقتی مردم دوستدار آن هستند ، چگونه می شود آن را محکوم کرد .

وکیل هم حق به قاضی داد و از دادگاه بیرون آمدند تا به دنبال شاکی بگردند یا حداقل تلاش کنند که خط تولید پراید را متوقف کنند، ولی جاذبه های فروش اعم از دم قسط تا شرایطی و مشارکتی باعث شده که تاکنون به این بخش توجه نشود.

درواقع سرعت زیاد ، سبقت های غیرمجاز ودور زدن های نابجا درجاده های اصلی و پر رفت وآمد ازیک سو وسیستم ضعیف ایمنی باعث شده تا این خودرو با یک ضربه کوچک مچاله شود. مردم از راه ناچاری با هفت سرنشین به مسافرت می روند و در جاده های دو طرفه ، پس از برخورد با خودروی ازخود بزرگتر، آمار تلفات را بالا می برند.

چه خوب است در راستای نصب دوربین واعمال قانون در جاده ها، برای آموزش رانندگان کمی برای فرهنگ رانندگی هم هزینه کنیم واجازه ندهیم خودروی غیرایمنی مثل پراید اولا تولید شود واگرهم تولید شد اجازه تردد در خارج شهر به آن داده نشود.

برخی رانندگان پراید درجاده ها وبزرگ راهها دیده می شود که با 140کیلومترسرعت می روند وهنگامی که به خودروی ایمن وشاسی بلند می رسند با آنها کورس می گذارند ویا پشت سر آنها بوق وچراغ می زنند که از سرراه آنها کنار برود وبه شدت از عاقبت کار ، عمر خود وسرنشیان غفلت می خورند و در یک لحظه واژگون و برای همیشه دنیا را ترک می کنند.

هرچند این عده کارخودشان می کنند وآمار تلفات را بالا می برند اما بنظرمی رسد هنوز باید روی فرهنگ رانندگی بویژه در زمینه سبقت وسرعت زیاد کار شود، زیرا برخی راننده ها در حین رانندگی با حواس جمع رانندگی نمی کنند یا در خودرو با خانواده درحال بگومگو هستند ، یا باگوشی همراه صبحت می کنند ویا حال طبیعی ندارند وبرخی هم درحین رانندگی چرت وخواب سراغشان می اید.

البته اگر راننده زنده بماند درهرحال تمام تقصیرها به گردن خودرو وجاده می گذارد

تا نجات پیدا کند.

هرچند بیمه ها دراین ایام نوروز بخصوص تعطیلات با تصادف های خودروها ضرر وزیان می بینند، اما بیمه یک نوع خاطر جمعی را برای رانندگان فراهم کرده و راننده اگر زنده ماند می گوید بیمه هزینه اش پرداخت می کند بطوریکه ' نوه خانواده ' پس از واژگونی خودرو و فوت مادر بزرگ ، دیه آن را از بیمه گرفته و صاحب یک خودرو نو وجدید هم می شود .

البته در برخی کشورها سقفی برای سرعت وجود ندارد وکیلومتر220برای بنز آلمان پیش بینی شده است، اما آنها سه عامل خودرو ، انسان وجاده با همدیگر دیده شده است ، اما در کشور خودمان برای هرسه باید کار شود زیرا دریک تصادف جاده مقصر شناخته می شود ، در جایی دیگر انسان و در نهایت خودرو باید تقصیر را به گردن بگیرد.

 

درهرحال فرهنگ رانندگی مظلوم واقع شده وپراید هم حق دارد از خودش شکایت کند زیراخودروی از رده خارج کشور کره جنوبی درچند سال پیش ، ماشین خانواده ما ایرانی ها شده وعامل قتاله ای که ماشه آن را در دست خودمان گرفته و با آن در جاده ها حرکت می کنیم .

پربیننده‌ ترین ها